Crypto.com Şahamça maksatnamasy - Crypto.com Turkmenistan - Crypto.com Türkmenistan

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Crypto.com-da hyzmatdaş bolmaly
“Crypto.com” şahamçasy programmasy, adamlara cryptocurrency giňişliginde täsirini monetizasiýa etmek üçin girdejili mümkinçilik berýär. Dünýäde öňdebaryjy cryptocurrency alyş-çalyşlaryny öňe sürmek bilen, şahamçalar platforma ýüz tutan her bir ulanyjy üçin komissiýa gazanyp bilerler. Bu gollanma, Crypto.com Affiliate Programmasyna goşulmak we maliýe baýraklarynyň potensialyny açmak üçin ädimme-ädim geçer.


“Crypto.com” şärigi programmasy näme?

“Crypto.com” şäriklik programmasy pikir liderlerine, mazmun döredijilere, jemgyýetiň eýelerine we başga-da köp zat gazanyp, söwda markasy hyzmatdaşlarymyz bilen aýratyn tejribe alýan mahaly biziň bilen öz markasyny ösdürmäge mümkinçilik berýär.


Komissiýa nädip gazanmaly?

1-nji ädim: Crypto.com şärigi boluň .

  • Aboveokardaky blankany dolduryp, anketaňyzy iberiň . Toparymyz anketaňyza baha berip, aşakdaky kriteriýalara laýyk gelmegiňizi üpjün edensoň, anketaňyz tassyklanar.
2-nji ädim: ugrukdyryjy baglanyşyklaryňyzy dörediň we paýlaşyň
  • “Crypto.com” hasabyňyzdan ugrukdyryjy baglanyşyklary dörediň we dolandyryň. Paýlaşýan her bir ugrukdyryjy baglanyşyk üçin öndürijiligi yzarlap bilersiňiz. Bular her kanal üçin we jemgyýetiňiz bilen paýlaşmak isleýän dürli arzanladyşlaryňyz üçin düzülip bilner.
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Crypto.com-da hyzmatdaş bolmaly

3-nji ädim: Oturyň we komissiýa gazanyň

  • Kimdir biri ugrukdyrma baglanyşygyňyzy ulanyp, Crypto.com-da hasap açsa ýa-da hasap açsa, her söwdasy üçin 50% -e çenli komissiýa gazanyp bilersiňiz. Şonuň üçin howlukmaň we derrew programma goşulyň.


Crypto.com Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly

1. Arza bermek we girdeji gazanmak üçin Crypto.com web sahypasyna giriň , [Hyzmatdaşlyk] düwmesine basyň we [Affiliate] saýlaň . 2. [Şärik boluň
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Crypto.com-da hyzmatdaş bolmaly
] düwmesine basyň . Anketany doldurmagyňyzy haýyş edýäris we gysga wagtda size ýüz tutarys.
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Crypto.com-da hyzmatdaş bolmaly

“Crypto.com” şärigi bolmak üçin nädip hukuk gazanyp bilerin?

  • Bir ýa-da birnäçe sosial media platformasynda (YouTube, Twitter, Facebook, Instagram) azyndan 10,000+ yzarlaýjysy ýa-da abonenti bolan sosial media hasaby.
  • Gatnaşýanlar, KYC barlagyny we Crypto.com Bir Exchangeasynda görkezilen beýleki uçuş amallaryny üstünlikli tamamlamaly we Crypto.com tarapyndan üpjün edilen ähli kampaniýa düzgünlerini ýerine ýetirmeli.


Crypto.com Affiliate Programmasyna goşulmagyň artykmaçlyklary näme?

“Crypto.com” şäriklik programmasy, “Crypto.com” -y jemgyýetiňize tanatmak arkaly passiw girdeji gazanmagyň usulydyr. Programma goşulmagyň käbir peýdalary:

  • Uzak möhletli komission haklaryny ýa-da bir gezeklik tölegleri saýlap bilersiňiz.
  • Kripto pudagynda öňdebaryjy bilen hyzmatdaş we UFC, Formula 1, Pari Saint Sankt-Germain we başgalar ýaly markalar bilen hyzmatdaşlygy arkaly aýratyn tejribelerden lezzet alyň.
  • Markaňyzy ösdüriň we Crypto.com bilen premium baýraklaryny açyň.
  • Allhli salgylanmalar, şahamçasynyň eksklýuziw kody arkaly Crypto.com Bir Exchangeasyna ýazylanda söwda töleginde arzanladyş hökmünde ulanyljak şahamça komissiýasynyň 20% -ine çenli alyp biler. Bu, şahamçalar üçin öz jemgyýetleri bilen gatnaşyklary ösdürmek we ösdürmek üçin ajaýyp täze usuldyr ..
  • Crypto.com Bir Exchangeasyna ýüz tutýan her bir dostuňyz üçin 2000 ABŞ dollaryna çenli (CRO-da) sylag we söwda tölegleriniň 50% -i berildi.

Ferollama Bonusy

CRO-da hasaplanylýan bonus, eminiň ilkinji CRO gulplanan mukdaryna esaslanýar . Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Crypto.com-da hyzmatdaş bolmaly* Ilkinji CRO Lockup - emin tarapyndan ilki gulplanan CRO mukdary.
* Bonus hökmünde alnan CRO bu gulplama talaplaryny hasaplamaýar.

Thank you for rating.